Lewiatan – Raport legislacyjny:12-16.08.2019

       

 

12-16.08.2019

Podatki
Projekt z dnia 29 lipca 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323406/katalog/12621224#12621224
główne zmiany/ przepisy:

Od 1 stycznia 2020 r. deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione nowym rozbudowanym plikiem JPK_VAT.

W związku z powyższym Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowych określi nowy, szczegółowy zakres danych zawartych w sprawozdaniu JPK_VAT. Zakres tych danych wskazany jest w projektowanym rozporządzeniu.

Termin zgłoszenia uwag: 13 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Przemysław Pruszyński
 

Energetyka, przedsiębiorstwa obrotu, odbiorcy końcowi energii

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 53/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących polityk i środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych
link do URE: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8330,Konsultacje-publiczne-dotyczace-polityk-i-srodkow-stosowanych-na-terytorium-RP-k.html
główne zmiany/ przepisy:

1. Konsultacje mają wspomóc PURE w identyfikacji polityk i środków, które mogłyby zakłócić proces kształtowania się cen hurtowych energii elektrycznej. Na ich podstawie PURE będzie podejmować wszelkie działania, aby wyeliminować lub ograniczyć negatywny wpływ zidentyfikowanych mechanizmów na zachowania w procesie składania ofert zakupu.

2. Sprawozdanie z podjętych lub planowanych działań zostanie przedstawione Komisji Europejskiej do 5 stycznia 2020.

3. Pytania  kwestionariusza dotyczą struktury hurtowego rynku energii elektrycznej, otoczenia regulacyjnego, przejrzystszości,  dostępu do informacji, organizacji rynku hurtowego, systemów wsparcia, infrastruktury, mechanizmów Kontroli.

Podstawa konsultacji: Art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (Dz. U. UE z 14.06.2019 L 158/54)

Termin zgłoszenia uwag: 28 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Daria Kulczycka
 

Transport

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
główne zmiany/ przepisy:

1. Projektowane przepisy wprowadzają rozwiązania mające na celu uporządkowanie ruchu urządzeń transportu osobistego (takich jak np. hulajnoga elektryczna) na drogach publicznych.
2. Projekt wprowadza definicję urządzenia transportu osobistego.
3. Projekt określa również ciągi komunikacyjne, po których mogą poruszać się urządzenia transportu osobistego.

Termin zgłoszenia uwag: 3 września 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Dominik Gajewski
 

Budownictwo/BHP

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323011/katalog/12615081#12615081
główne zmiany/ przepisy:

1.     Zdaniem projektodawcy zaproponowane zapisy rozwiążą zasadniczą kwestię jaką  jest problem pojawiających się przypadków fałszowania wpisów do książki operatora a także fałszowania całych książek operatora.

2.     wprowadza się następujące zmiany:  a. nowy wzór książki operatora, który będzie miał formę karty plastikowej, b. nowe brzmienie nazwy Instytutu zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Książki operatora wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Termin zgłoszenia uwag: 15 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Dominik Gajewski
 

Publiczne prawo gospodarcze

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323011/katalog/12615081#12615081
główne zmiany/ przepisy:

1. zredefiniowanie typów wspieranych inwestycji;

2. zmiana kryteriów oceny inwestycji, zrównoważony rozwój kraju;

3. wprowadzenie wsparcia szkoleń pracowników wzorem innych krajów Europy Środkowej (Czechy, Węgry);

4. usprawnienie procesu przyznawania grantu oraz kontroli inwestycji;

5. wydłużenie okresu obowiązywania Programu

Termin zgłoszenia uwag: 20 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Elżbieta Dziuba
 

Cyberbezpieczeństwo

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024
link: https://mc.bip.gov.pl/articles/view/246296/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-strategii-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024.html/year:2019/month:08/day:02
główne zmiany/ przepisy:

1. ustanowienie Strategii Cyberbezpieczeństwa mającej charakter polityczno-strategiczny, uwzględniającej m.in. cele, podmioty oraz środki niezbędne do jej realizacji;

2. realizacja strategii na poziomie operacyjnym poprzez szczegółowy plan działań;

3. podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom;

4. budowanie świadomości i kompetencji społecznych oraz zwiększenie aktywności Polski na arenie międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa

Termin zgłoszenia uwag: 13 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Elżbieta Dziuba
 

Szkolnictwo wyższe

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323152/katalog/12619500#12619500
główne zmiany/ przepisy:

W dniu 27 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577), zwana dalej „ustawą nowelizującą”. Na mocy art. 1 pkt 37 ustawy nowelizującej został zmieniony przepis art. 148a ust. 1 ustawy, który określa elementy zaświadczenia.

Zgodnie z art. 148a ust. 1 ustawy zakres danych i informacji dotyczących cudzoziemca uwzględnianych w zaświadczeniu, w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia, został rozszerzony o:

1.     dane dotyczące dokumentu tożsamości, tj. o jego rodzaj i serię;

2.     informację o języku w jakim odbywają się studia stacjonarne albo kształcenie w szkole doktorskiej oraz o poziomie biegłości językowej wymaganym do ich odbycia;

3.     informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności, tj. zgodnie z definicją, o której mowa w art. 3 pkt 18a ustawy – programem finansowanym przez Unię Europejską lub przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, który promuje przemieszczanie się obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w tym programie, lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną oraz nazwę programu lub porozumienia, a także nazwy oraz adresy jednostek prowadzących studia stacjonarne albo kształcenie w szkole doktorskiej, objętych tym porozumieniem;

4.     informację o dotychczasowej realizacji toku studiów stacjonarnych i zaliczeniu przez cudzoziemca wymaganych programem studiów przedmiotów albo kształcenia w szkole doktorskiej i zaliczeniu wymaganych programem kształcenia przedmiotów – w przypadku kontynuacji studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Termin zgłoszenia uwag: 19 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Jakub Gontarek
 

Szkolnictwo wyższe

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323126/katalog/12619282#12619282
główne zmiany/ przepisy:

Projektowana nowelizacja ma na celu wyłączenie stosowania §12ust. 1 i 2 rozporządzenia do inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich. Proponowane rozwiązanie pozwala na dostosowanie finansowania projektów wieloletnich do zmieniających się warunków (np. poziomu cen, zmniejszenia zakresu inwestycji), wprowadzając elastyczność w zakresie zmiany zakresu rzeczowego i poziomu dofinansowania poszczególnych inwestycji.

W obecnym stanie prawnym § 12 rozporządzenia wyznacza dwa ograniczenia dla finansowania inwestycji uczelni. Zgodnie z tymi ograniczeniami:

1.     łączna kwota środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej;

2.     jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji określona w umowie dotacyjnej została obniżona w trakcie realizacji inwestycji, to kwotę środków finansowych przyznanych na jej realizację obniża się o ten sam procent.

Zgodnie z §12 ust. 3 ograniczeń tych nie stosuje się do inwestycji współfinansowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.

Termin zgłoszenia uwag: 19 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Jakub Gontarek
 

wtorek, 13 sierpnia 2019 r., godz. 10.00

Tematy:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw. (UD532)
Wnioskodawca:  Minister Cyfryzacji
Tematy:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. (UC145 – dokument wykonuje prawo UE)
Wnioskodawca: Minister Infrastruktury
Tematy:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (UC159 – dokument wykonuje prawo UE)
Wnioskodawca: Minister Finansów
Tematy:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (UC146 – dokument wykonuje prawo UE)
Wnioskodawca: Minister Zdrowia
Tematy:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (RD510)
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022. (ID225)
Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Tematy:

  • Projekt Informacji o stratach w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem w 2019 roku suszy
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

 

 

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater