Lewiatan: Raport legislacyjny: 5-9.08.2019

5-9.08.2019   

                                                                                                                   

Edukacja
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323108/katalog/12618508#12618508
główne zmiany/ przepisy:

Projektowane zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2014 r. obejmują:

1.     uchylenie przepisów dotyczących przedszkoli, sześcioletnich szkół podstawowych (które zakończyły już działalność) oraz placówek;

2.     powtórzenie rozwiązań w zakresie prowadzenia dzienników – w tym elektronicznych –dotyczących udoskonalenia przepisów w zakresie prowadzenia dzienników elektronicznych;

3.     uwzględnienie standardów WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), co najmniej na poziomie AA, (standard dotyczy tylko części publicznej tj. dostępnej dla uczniów i rodziców uczniów);

4.     wymóg opatrzenia dziennika zapisanego w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (dodatkowo względem stanu obecnego) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;

5.     wprowadzenie treści dotyczących rozstrzygnięć o klasyfikowaniu i promowaniu podejmowanych przez dyrektora szkoły ( §1 pkt 12 i pkt 13  projektowanego rozporządzenia);

6.     rezygnacja z możliwości wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym;

7.     umożliwienie prowadzenia przez szkoły księgi uczniów i księgi słuchaczy także w postaci elektronicznej.

Proponuje się, aby znowelizowane przepisy w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia przez szkoły dzienników elektronicznych weszły w życie 1 września 2020 r.

Termin zgłoszenia uwag: 9 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Jakub Gontarek
 

Szkolnictwo wyższe

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323152/katalog/12619500#12619500
główne zmiany/ przepisy:

W dniu 27 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577), zwana dalej „ustawą nowelizującą”. Na mocy art. 1 pkt 37 ustawy nowelizującej został zmieniony przepis art. 148a ust. 1 ustawy, który określa elementy zaświadczenia.

Zgodnie z art. 148a ust. 1 ustawy zakres danych i informacji dotyczących cudzoziemca uwzględnianych w zaświadczeniu, w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia, został rozszerzony o:

1.     dane dotyczące dokumentu tożsamości, tj. o jego rodzaj i serię;

2.     informację o języku w jakim odbywają się studia stacjonarne albo kształcenie w szkole doktorskiej oraz o poziomie biegłości językowej wymaganym do ich odbycia;

3.     informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności, tj. zgodnie z definicją, o której mowa w art. 3 pkt 18a ustawy – programem finansowanym przez Unię Europejską lub przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, który promuje przemieszczanie się obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w tym programie, lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną oraz nazwę programu lub porozumienia, a także nazwy oraz adresy jednostek prowadzących studia stacjonarne albo kształcenie w szkole doktorskiej, objętych tym porozumieniem;

4.     informację o dotychczasowej realizacji toku studiów stacjonarnych i zaliczeniu przez cudzoziemca wymaganych programem studiów przedmiotów albo kształcenia w szkole doktorskiej i zaliczeniu wymaganych programem kształcenia przedmiotów – w przypadku kontynuacji studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Termin zgłoszenia uwag: 19 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Jakub Gontarek
 

Szkolnictwo wyższe

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323126/katalog/12619282#12619282
główne zmiany/ przepisy:

Projektowana nowelizacja ma na celu wyłączenie stosowania §12ust. 1 i 2 rozporządzenia do inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich. Proponowane rozwiązanie pozwala na dostosowanie finansowania projektów wieloletnich do zmieniających się warunków (np. poziomu cen, zmniejszenia zakresu inwestycji), wprowadzając elastyczność w zakresie zmiany zakresu rzeczowego i poziomu dofinansowania poszczególnych inwestycji.

W obecnym stanie prawnym § 12 rozporządzenia wyznacza dwa ograniczenia dla finansowania inwestycji uczelni. Zgodnie z tymi ograniczeniami:

1.     łączna kwota środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej;

2.     jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji określona w umowie dotacyjnej została obniżona w trakcie realizacji inwestycji, to kwotę środków finansowych przyznanych na jej realizację obniża się o ten sam procent.

Zgodnie z §12 ust. 3 ograniczeń tych nie stosuje się do inwestycji współfinansowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.

Termin zgłoszenia uwag: 19 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Jakub Gontarek
 

Prawo własności przemysłowej

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//4/12323352/12620650/12620651/dokument412068.pdf
główne zmiany/ przepisy:

1. wprowadzenie możliwości dokonywania w rejestrze zapisów dotyczących nowych kategorii znaków towarowych oraz wymogów dotyczących ich przedstawienia,

2. wprowadzenie możliwości wydawania wyciągów z rejestru w postaci elektronicznej.

Termin zgłoszenia uwag: 9 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Aleksandra Musielak
 

Odpady

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej
główne zmiany/ przepisy:

1. Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie opłaty recyklingowej, tj. objęcia opłatą również toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej i powyżej 50 mikrometrów.

2. Stawka opłaty recyklingowej,  wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Termin zgłoszenia uwag: 7 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Dominik Gajewski
 

Budownictwo/BHP

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323011/katalog/12615081#12615081
główne zmiany/ przepisy:

1.     Zdaniem projektodawcy zaproponowane zapisy rozwiążą zasadniczą kwestię jaką  jest problem pojawiających się przypadków fałszowania wpisów do książki operatora a także fałszowania całych książek operatora.

2.     wprowadza się następujące zmiany:  a. nowy wzór książki operatora, który będzie miał formę karty plastikowej, b. nowe brzmienie nazwy Instytutu zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Książki operatora wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Termin zgłoszenia uwag: 15 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Dominik Gajewski
 

Ochrona zdrowia

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852
główne zmiany/ przepisy:

1.     Regulacja zawodu farmaceuty

Termin zgłoszenia uwag: 6 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Arkadiusz Grądkowski
 

Energetyka, przedsiębiorstwa obrotu, odbiorcy końcowi energii

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 53/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących polityk i środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych
link do URE: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8330,Konsultacje-publiczne-dotyczace-polityk-i-srodkow-stosowanych-na-terytorium-RP-k.html
główne zmiany/ przepisy:

1. Konsultacje mają wspomóc PURE w identyfikacji polityk i środków, które mogłyby zakłócić proces kształtowania się cen hurtowych energii elektrycznej. Na ich podstawie PURE będzie podejmować wszelkie działania, aby wyeliminować lub ograniczyć negatywny wpływ zidentyfikowanych mechanizmów na zachowania w procesie składania ofert zakupu.

2. Sprawozdanie z podjętych lub planowanych działań zostanie przedstawione Komisji Europejskiej do 5 stycznia 2020.

3. Pytania  kwestionariusza dotyczą struktury hurtowego rynku energii elektrycznej, otoczenia regulacyjnego, przejrzystszości,  dostępu do informacji, organizacji rynku hurtowego, systemów wsparcia, infrastruktury, mechanizmów Kontroli.

Podstawa konsultacji: Art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (Dz. U. UE z 14.06.2019 L 158/54)

Termin zgłoszenia uwag: 28 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Daria Kulczycka
 

Podatki

Projekt z dnia 29 lipca 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323406/katalog/12621224#12621224
główne zmiany/ przepisy:

Od 1 stycznia 2020 r. deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione nowym rozbudowanym plikiem JPK_VAT.

W związku z powyższym Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowych określi nowy, szczegółowy zakres danych zawartych w sprawozdaniu JPK_VAT. Zakres tych danych wskazany jest w projektowanym rozporządzeniu.

Termin zgłoszenia uwag: 13 sierpnia 2019
Ekspert KL prowadzący konsultacje: Przemysław Pruszyński
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater