Lewiatan: Pracodawcy i związkowcy podpisali porozumienie w sprawie aktywnego starzenia się

Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się Konfederacja Lewiatan, Forum Związków Zawodowych, OPZZ, NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy RP, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

Partnerzy społeczni potwierdzili potrzebę wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce i zobowiązali się do podejmowania w tym celu działań w dialogu z władzami.

Do najważniejszych zadań partnerzy społeczni zaliczyli: poprawę warunków zatrudnienia, wspieranie zatrudnienia osób starszych, zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami, promowanie zdrowia w miejscu pracy i poza nim, podniesienie świadomości i zrozumienie wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród pracodawców i pracowników oraz promocja i monitorowanie porozumienia.

– Europejskie porozumienie w sprawie aktywnego starzenia się zawarte przez polskich partnerów społecznych  ma jeszcze większe znaczenie w okresie zagrożenia COVID 19, kiedy aktywność zawodowa osób starszych jest obarczona dodatkowym ryzykiem – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, który w Zespole prawa pracy RDS prowadził negocjacje dotyczące przyjęciem porozumienia.

– Porozumienie jest implementacją zobowiązań europejskich dla wdrożenia szczególnych rozwiązań, które pomogą w wydłużaniu aktywności zawodowej osób starszych.  Wynegocjowane jeszcze pod koniec  2019 roku, z powodu pandemii podpisane zostało dopiero teraz, ale jego elementy, takie jak promocja pracy zdalnej i poprawa warunków pracy osób starszych są w obecnej sytuacji szczególnie aktualne – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem dla europejskich rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego. Od ponad 25 lat proces ten jest obserwowany w Polsce – wydłuża się przeciętne trwanie życia przy niskiej dzietności, która nie zapewnia zastępowalności pokoleń. Zgodnie z prognozami GUS w ciągu najbliższego ćwierćwiecza liczba Polaków zmniejszy się blisko o 2,8 mln obywateli, a co drugi mieszkaniec kraju będzie miał powyżej 50 roku życia. Dlatego kluczową rolę w najbliższych latach odgrywać będzie aktywizacja w niedostatecznym stopniu wykorzystywanych dotąd, m.in. osób starszych. Pracodawcy muszą nauczyć się wykorzystywać umiejętności i doświadczenie starszych ludzi w sposób dostosowany do ich wieku i stanu zdrowia. Dobrych praktyk w tym zakresie dostarczają doświadczenia wielu krajów europejskich, ale i polskich firm, a dyskusje prowadzone na forum europejskim zostały pogłębione postulatami partnerów społecznych.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi wyzwaniami są działania podejmowane w ramach dialogu społecznego, a porozumienie europejskie na temat aktywnego starzenia zostało poddane przez polskich pracodawców i związki zawodowe swoistej ewaluacji i ocenie.

– Dzięki dyskusji w Zespole Problemowym Prawa Pracy RDS, w układzie autonomicznym udało się podpisać porozumienie na rzecz aktywnego starzenia, które nawiązując do naszych zobowiązań europejskich wyznacza kierunkowe zmiany w polityce społecznej, polityce rynku pracy i prawie pracy, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu jakim jest zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej, dzięki instrumentom i rozwiązaniom, które uczynią aktywność zawodową starszych pracowników bardziej osiągalną – dodaje prof. Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater