Lewiatan: Pracodawcy apelują, aby nie rozszerzać definicji konsumenta

Pracodawcy apelują, aby nie rozszerzać definicji konsumenta 

Dzisiaj Stały Komitet Rady Ministrów będzie się zajmował projektem ustawy, która ma ograniczyć obciążenia regulacyjne.

  • Konfederacja Lewiatan apeluje o wyłączenie z niej bardzo kontrowersyjnych propozycji dotyczących rozszerzenia niektórych praw przysługujących konsumentom na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Konfederacja Lewiatan dobrze ocenia wiele propozycji, które znalazły się w projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jednak pozostawienie w nim  kontrowersyjnej regulacji wpłynie na negatywną ocenę przez pracodawców całego projektu. Przewiduje ona bowiem, że przepisy kodeksu cywilnego w zakresie niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady i roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta dotyczące zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa będzie się stosowało do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Ale wtedy gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rozszerzenie ochrony wynikającej z niektórych przepisów konsumenckich na przedsiębiorców jest niespójne systemowo. Sprawi bowiem, że pewna grupa przedsiębiorców uzyska szersze uprawnienia niż te przysługujące konsumentom. Poza tym, planowana zmiana będzie rodziła daleko idące wątpliwości interpretacyjne z uwagi na niespójność pojęciową przepisów z aktualnymi zapisami Kodeksu cywilnego – ostrzega Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Projektowane zmiany doprowadzą do dużej niepewności prawnej, która będzie skutkowała zdecydowanym wzrostem liczby spraw sądowych i zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotknie to najmocniej mikro, małych i średnich przedsiębiorców ze względu na niepewność, co do statusu kontrahenta nabywającego towary lub usługi. Nabywca może być zakwalifikowany jako przedsiębiorca lub konsument. Kwalifikacja ta ma bardzo duże znaczenie dla oceny uprawnień nabywcy. Uprawnienia konsumentów są bowiem nieporównywalnie szersze niż przedsiębiorców. Przemieszanie obu reżimów odbije się negatywnie na pewności obrotu gospodarczego.

Na skutek zmian – mikro i małe przedsiębiorstwa we wzajemnych relacjach będą zmuszone do zwiększonej ostrożności, a także będą musiały podejmować szereg dodatkowych czynności, aby spełnić obowiązki wynikające z nowo nadanych uprawnień.

W najprostszym przypadku prawo do odstąpienia dla jednej strony zawsze będzie wiązało się z komplikacjami dla drugiej – tutaj np. dodatkowe formalności i czynności, konieczność ustalenia czy i w jakim zakresie rzecz uległa pogorszeniu itp. Może to też wpłynąć negatywnie na pozycję administracji w zakresie poboru podatków.

        Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater