Lewiatan: Potrzebny specjalny fundusz na wsparcie zdalnej nauki i zatrzymanie studentów na uczelniach

  • Zwiększenia wsparcia finansowego uczelni, ustanowienia specjalnego stypendium na zatrzymanie studentów i powroty na studia, dotowania zakupów sprzętu dla wykładowców i pracowników, dofinansowania studentom zakupu sprzętu do pracy zdalnej – oczekują uczelnie niepubliczne w związku z epidemią koronawirusa.
  • W dłuższej perspektywie prywatne uczelnie chciałyby otrzymać rekompensatę za spadek liczby rekrutacji w okresie letnim.

– Postulujemy, aby  potraktować podmioty niepublicznego szkolnictwa wyższego (a także niepublicznego szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i średniego) zarówno jako pracodawców, jak i przedsiębiorców. Uczelnie niepubliczne nie spełniają definicji „przedsiębiorcy”. Tym samym, bez odpowiednich zapisów prawnych nie będą objęte wsparciem dla  przedsiębiorców – w szczególności związanym z przestojem ekonomicznym i znaczącym spadkiem obrotów, który tak samo jak w przypadku przedsiębiorcy może skutkować redukcją etatów, a nawet upadłością. Kluczowe jest m.in. zwolnienie z konieczności  płatności składek na ZUS oraz zawieszenie lub odroczenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią dodatkowe obciążenie dla pracodawców – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Uczelnie prywatne proponują następujące rozwiązania, które pomogą im przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa:

  1. zwiększone wsparcie finansowe uczelni ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zapomogi, które z definicji przysługują studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych lub przez siebie niezawinionych,
  2. ustanowienie specjalnego, czasowego i doraźnego stypendium Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego na zatrzymanie studentów lub „powroty na studia”, wynikające z trudnej sytuacji materialnej studentów i ich rodziców, którzy noszą się z zamiarem rezygnacji ze względu na trudną sytuację materialną,
  3. wsparcie zakupu infrastruktury, sprzętu i nabycia właściwych kompetencji wykładowców i pracowników uczelni związanych z nauczaniem zdalnym oraz przechodzeniem na pracę zdalną w uczelniach,
  4. dofinansowanie studentom w trudnej sytuacji materialnej zakupu sprzętu niezbędnego do  korzystania z nauki zdalnej oraz dostępu do internetu.
  5. pokrycie w formie rekompensaty ubytku finansowego spowodowanego spadkiem liczby rekrutacji w okresie  letnim,  w uczelniach niepublicznych, (rekrutacja krajowa i międzynarodowa – cudzoziemcy) na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, z tym, że rekompensata powinna dotyczyć pełnego cyklu studiów 3-letnich I stopnia lub 2 letnich II stopnia.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater