Lewiatan: Płacy minimalnej nie może regulować unijna dyrektywa 2020-11-06

• Projekt dyrektywy UE, która ma zapewnić jednolite standardy ustalania płacy minimalnej w unijnych krajach budzi wiele wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Dopuszcza bowiem daleko idącą ingerencję ustawodawcy unijnego w rozwiązania przyjmowane w poszczególnych krajach oraz ogranicza w tym zakresie autonomię partnerów społecznych.

Komisja Europejska zaproponowała jednolite standardy w sprawie ustalania płacy minimalnej. Projekt dyrektywy zakłada, że kraje, w których obowiązują ustawowe płace minimalne, będą musiały wprowadzić przejrzyste i stabilne kryteria ustalania płacy minimalnej oraz regularnie i terminowo je aktualizować.

– Inicjatywa Komisji Europejskiej ignoruje zdecydowany sprzeciw europejskiego środowiska biznesowego, w tym BusinessEurope, której członkiem jest Konferencja Lewiatan, wobec prawnej ingerencji w autonomię partnerów społecznych i swobodę negocjacji umów zbiorowych dotyczących wynagrodzeń – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem pracodawców UE nie ma kompetencji do regulowania kwestii wynagrodzeń. Dotyczy to zarówno wskazywania kwoty płacy minimalnej, jak i ustalania wiążących zasad jej kształtowania.

Nowe przepisy w praktyce przyznałyby Trybunałowi Sprawiedliwości UE uprawnienie do rozstrzygania w przyszłości kwestii czy minimalne wynagrodzenie jest ustalone na odpowiednim poziomie, również w przypadku jeśli zostało ono uzgodnione w układzie zbiorowym.

Zastrzeżenia budzi wykorzystanie do regulowania płacy minimalnej na poziomie UE instrumentu prawnego, jakim jest dyrektywa, wiążąca państwa członkowskie. Konfederacja Lewiatan nie sprzeciwia się niektórym wytycznym jakie zaproponowała KE, ale powinny one być przyjęte w formie zalecenia, rekomendacji Rady, a nie dyrektywy.

– Opowiadamy się za przeprowadzeniem dyskusji na temat skutecznych mechanizmów ustalania wysokości płacy minimalnej oraz wzmocnieniem roli partnerów społecznych. Nie godzimy się jednak, aby te sprawy regulować w unijnej dyrektywie – dodaje Robert Lisicki.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater