Lewiatan: Nie można wykluczać firm z ubiegania się o środki unijne dlatego, że uzyskały wsparcie w czasie kryzysu

  • Oświadczenia związane z niezaleganiem z daninami wobec państwa, wcześniej stosowane w konkursach o środki unijne, nie uwzględniają specyficznej sytuacji, która zaistniała  w związku z epidemią COVID-19.
  • Konfederacja Lewiatan zaapelowała do resortu funduszy i polityki regionalnej, aby treść oświadczenia odzwierciedlała zróżnicowaną sytuację beneficjentów, a  fakt skorzystania z określonego wsparcia od państwa czy samorządu nie powinien stanowić przeszkody w skutecznym aplikowaniu o środki unijne oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie projektów.
  • Właściwe rozwiązania po naszej interwencji zostały błyskawicznie wprowadzone dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czekamy na działanie odnośnie pozostałych programów.

Przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe składając wnioski o dofinansowanie, a następnie podpisując umowy na realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej zobowiązani są  do  złożenia oświadczeń o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

W sytuacji pandemii wywołanej przez COVID-19 wiele  przedsiębiorstw i  organizacji pozarządowych skorzystało lub będzie wykorzystywać pomoc państwa w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, czy programów przygotowanych przez samorządy m.in. w zakresie: zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące, umorzenia całości lub części zaległości podatkowej, zapłaty w terminie późniejszym lub rozłożenia należności ZUS, czy odroczenia zapłaty PIT za pracowników.

Według informacji uzyskanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i urzędach skarbowych wsparcie w  ramach tarcz antykryzysowych jest udzielane, ale firma czy organizacja jest wykazywana w rejestrach jako zalegająca z daninami, szczególnie w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a  wydaniem zgody przez właściwy urząd.

 

– W związku z powyższym zwróciliśmy się z apelem, aby w trybie pilnym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało uniwersalne dla wszystkich programów rozwiązanie dotyczące składania oświadczeń, w których beneficjent będzie mógł poświadczać zgodnie z prawdą bieżącą sytuację związaną z daninami wobec państwa, w tym odwołać się do wykorzystywania instrumentów wynikających z tarcz antykryzysowych. Treść oświadczenia powinna odzwierciedlać zróżnicowaną sytuację beneficjentów, a  fakt skorzystania z określonego wsparcia od państwa czy samorządu nie powinien stanowić przeszkody w skutecznym aplikowaniu o środki unijne oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie projektów. Działanie resortu funduszy jest tym bardziej konieczne, że procesy zatwierdzania wniosków dotyczących wykorzystania instrumentów tarcz nie są płynne i wiele podmiotów będzie czekać na  finalne decyzje nawet kilka tygodni – apeluje Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

W odpowiedzi na apel Lewiatana błyskawicznie przygotowano właściwe rozwiązania dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan brak proponowanych zmian w pozostałych programach może spowodować:

– mniejszą niż zakładano kontraktację (wnioskodawcy pomimo pozytywnych decyzji o  dofinansowaniu, nie będą mogli podpisać umów dotyczących realizacji projektów lub terminy będą przekładane i uzależnione od wydania decyzji przez urzędy np. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych) oraz

– wykluczenie podmiotów uprawnionych do aplikowania z udziału w konkursach ogłaszanych przez poszczególne instytucje ze względu na wykorzystanie uprawnień związanych z  walką z kryzysem.

 

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater