Lewiatan: Bez szybkiego rozwoju OZE nie będzie neutralności klimatycznej UE

Dla osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. niezbędny jest dynamiczny rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

 

Związek przygotował i przekazał do Komisji Europejskiej stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej “2030 Climate Target Plan – Inception Impact Assessment”.

Długofalową ambicją UE powinno być dążenie do rozwoju opartego na energii odnawialnej. Jak pokazują analizy Komisji Europejskiej  podniesienie celu klimatycznego do 2030 r. do 55% pociągałoby za sobą konieczność znacznie wyższego udziału OZE niż 32% uzgodnione w obecnych ramach do 2030 r.

Zgodnie z analizami i ocenami KE na podstawie przedłożonych przez kraje członkowskie Krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK), UE nie osiągnie w pełni celu 32% OZE (stwierdzono lukę w wysokości 0,1–1,6 pkt proc.).

– Zwiększenie udziału OZE w mikście energetycznym do 2030 r. jest konieczne, aby  osiągnąć wyższe redukcje emisji gazów cieplarnianych. Ale  samo zwiększenie celu redukcyjnego nie wystarczy, a dokładna ocena docelowych założeń i polityk wspierających realizację polityki klimatyczno-energetycznej powinna stanowić integralną część oceny skutków do 2030 r. Warto byłoby rozważyć ponowną ocenę obecnego projektu celów redukcyjnych dot. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W ostatnich latach na całym świecie znacznie spadły koszty energii odnawialnej. Kluczowe znaczenie ma zatem uwzględnienie tych redukcji kosztów w modelowaniu systemu energetycznego wykonanym na potrzeby opracowywanych scenariuszy ścieżki transformacyjnej do 2030 r. Przykładowo: dla energii z wiatru na morzu koszty produkcji spadły, w ciągu ostatniej dekady, o około 65%. Związane to było m.in. z dynamicznym rozwojem przemysłu, w tym zastosowaniem nowszych technologii stosowanych w konstrukcji turbin (które zwiększają współczynniki wydajności), ulepszeniem łańcuchów dostaw i obniżeniem kosztu kapitału dla inwestorów.

Zdaniem pracodawców należałoby więc zrewidować dotychczasowe założenia dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej, w kontekście zakładanych kosztów energii, aby lepiej dostosować ją do aktualnych danych rynkowych, w tym wyników aukcji OZE.

Główną przeszkodą we wdrażaniu energii odnawialnej jest obecnie brak inwestycji w sieci przesyłowe w Europie.

– Konieczna byłaby zatem ocena potrzeb w zakresie infrastruktury, z uwzględnieniem analizy rozbudowy sieci niezbędnej dla energetyki pochodzącej z wiatru na morzu oraz określenie w jaki sposób priorytety w obecnym prawodawstwie dotyczącym infrastruktury (w szczególności w rozporządzeniu w sprawie TEN-E) odpowiadają scenariuszom wdrażania OZE – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater