Lewiatan: Aby ułatwić realizację projektów unijnych, trzeba poprawić specustawę dotyczącą funduszy

  • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, którą będzie się zajmował Senat,  zawiera wiele regulacji, które ułatwią wdrażanie, realizację i rozliczenia projektów unijnych.
  • Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy powinny być jednak uzupełnione m.in. o możliwość zwiększania budżetów projektów, czy elastycznego podejścia do wydłużania terminów oceny i zatwierdzania wniosków.

– Proponujemy, aby ustawa zapewniła możliwość zwiększania budżetów projektów oraz zmiany ich zakresu merytorycznego, w tym weryfikacji wskaźników i przeznaczenia wydatków, o ile takie potrzeby pojawiły się z związku z wystąpieniem COVID-19 – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy apelują też o respektowanie zasady partnerstwa w przygotowaniu zmian dotyczących  wsparcia z funduszy europejskich. Ich zdaniem organizacje pracodawców i pracowników nie mogą być wyłączone z prac nad zmianami w programach operacyjnych.

Należy zrobić wszystko, aby warunki realizacji projektów nie pogorszyły się, pogłębiając trudną sytuację beneficjentów, w tym zaburzając ich płynność finansową, np. poprzez wydłużanie terminów oceny i zatwierdzania wniosków o płatność, przekazywania zaliczek, akceptacji zmian w projektach.

Nie wszystkie projekty będą wymagały przedłużenia w związku z wystąpieniem COVID-19. Część może wymagać rewizji wskaźników i jak najszybszego zamknięcia, bo ich realizacja w założonym pierwotnie kształcie pomimo wydłużenia nie będzie możliwa do realizacji. Proponujemy weryfikację przepisów różnicujących sytuację beneficjentów.

Co więcej, wydłużenie terminów realizacji projektów, nawet, jeśli uzasadnione merytorycznie, może wiązać się dla beneficjenta z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków, związanych np. z  utrzymaniem merytorycznych stanowisk pracy w projekcie przez kolejne miesiące.

– Przy założeniu, że w toku realizacji projektu nie zostały wygenerowane oszczędności, kluczowa jest możliwość zwiększania wartości projektów, tak, by beneficjenci nie byli zmuszeni do ponoszenia wydatków z własnych środków – dodaje Małgorzata Lelińska.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater