Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Nowa Ustawa dot. rozwiązań dla Cudzoziemców, powinna wejść w życie 1 kwietnia. Uprzejmie prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej!

Więcej informacji: tutaj

 

W przypadku, gdy Cudzoziemcy chcą pozostać w Polsce w celu wykonywania pracy muszą złożyć odpowiedni wniosek:

https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/praca

 

Dopóki, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem poczty. Aby uniknąć nielegalnego pobytu, cudzoziemcy, którzy nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu/ ze względu na wykonywanie pracy.

Wnioski dotyczące legalizacji pobytu mogą być wysłane do urzędów wojewódzkich za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym lub poprzez innego operatora pocztowego. Składając wnioski ważne jest aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt cudzoziemca w czasie postępowania administracyjnego będzie uznawany za legalny.

Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.(która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wniosku. Legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.

Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej WUW:

https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/przedluzenie-wizruchu-bezwizowego
https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/przedluzenie-ruchu-bezwizowego
https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/pliki-do-pobrania/319

Informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz formularze wniosków można natomiast znaleźć:

https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/pobyt-krotkotrwaly
https://migrant.poznan.uw.gov.pl/procedury/legalizacja-pobytu-obywateli-spoza-ue
https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/praca

Składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jaki i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu/pracę ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Wnioski należy wysłać do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater