Biznes – reaktywacja czyli pomoc w pigułce

W dobie dzisiejszej pandemii wielu przedsiębiorców zastanawia się jak przetrwać na rynku podczas otaczającego nas kryzysu. Państwo wyszło naprzeciw firmom przygotowując tarcze antykryzysowe.

Jedną z form pomocy dla przedsiębiorców była subwencja. Złożone wnioski niejednokrotnie wymagały złożenia korekty wynikającej z niejasnej instrukcji. Drobne błędy pisarskie skutkowały odmową wypłacenia subwencji. Interpretacje przepisów były sprzeczne. Dla przykładu w instrukcji była informacja o zaokrąglaniu liczby etatów w górę do pełnych etetów, przy wypłacie okazywało się, że fundusze zostały wypłacone bez zaokrąglenia.

CM Audit Spółka z o.o. – Kancelaria Biegłych Rewidentów

– zajmowaliśmy się pomocą w składaniu wniosków o subwencję dla klientów naszego biura rachunkowego oraz dla wszystkich, którzy zgłosili się do naszego punktu informacyjnego przy ul Głogowskiej 189. Posiadamy kadrę, w której zatrudniamy biegłego rewidenta oraz doradcę restrukturyzacyjnego. Dzięki temu klient mógł skorzystać z pomocy przy złożeniu wniosku o subwencję jak również skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Po „tarczy 4” przyszedł czas na „tarczę 5”.

Od kilku dni można pozyskać rządową pożyczkę w ramach Polityki Nowej Szansy – są to 3 instrumenty pomocowe: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację. Pożyczki są przeznaczone dla przedsiębiorców bez zdolności kredytowej, którzy nie mieliby szansy na kredyt komercyjny. Pomoc na ratowanie – instrument ten to pożyczka, która ma zapewnić przedsiębiorcy płynność finansową na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacyjnego. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – pożyczka dla przedsiębiorców, którzy mają już opracowany plan restrukturyzacyjny i mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji ale dla zapewnienia skuteczności potrzebuje wsparcia finansowego. Funkcjonuje jako kontynuacja pomocy (pożyczki) na ratowanie lub jako samodzielny instrument. Pomoc na restrukturyzację – pomoc (pożyczka) na restrukturyzację, jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Pomoc w ramach Polityki Nowej Szansy głównie do MŚP bez zdolności kredytowej.

Instrumenty PNS są kierowane przede wszystkim do mikro- (do 9 pracowników, roczny obrót albo bilans do 2 mln €), małych (do 49 pracowników roczny obrót albo bilans do 10 mln €), i średnich przedsiębiorców (do 249 pracowników, roczny obrót do 50 mln € albo bilans do 43 mln €), którzy spełniają określone wymogi: zgodnie z art. 141 ust. 2 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, albo jest już niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy Prawo upadłościowe. Drugi warunek wiąże się z brakiem zdolności do spłaty swoich zobowiązań jeśli opóźnienie w ich spłacie przekracza trzy miesiące, bądź jego zobowiązania w ciągu ostatnich 2 lat przekraczały sumę jego majątku. Dla dużych przedsiębiorstw (większe niż średnie) też znajdzie się pomoc, jednak na trochę innych zasadach.

Nie wszyscy mogą wnioskować o pomoc do ARP.

Zgodnie z prawem UE oraz w celu skierowania pomocy do faktycznie najbardziej potrzebujących APR wyklucza niektórych przedsiębiorców z możliwości ubiegania się o pomoc. Są to na przykład przedsiębiorcy działający w sektorze hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla albo w sektorze finansowym. W trosce o kondycję całej gospodarkę APR wyklucza z pomocy przedsiębiorstwa, które działają w swoim sektorze krócej niż trzy lata oraz działające w tych sektorach, w których występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja. Podobnie o środki z PNS trudniej będzie się ubiegać przedsiębiorstwom członkom grup kapitałowych, ci w pierwszej kolejności powinni zwrócić się o pomoc do przedsiębiorstw powiązanych.

Pomoc na ratowanie to kroplówka, a nie sterydy.

Nie może ona zostać przeznaczona na sfinansowanie ekspansji przedsiębiorstwa (np. wydatków związanych z zakupem nowych aktywów), jej celem nie jest bowiem pomoc w rozszerzaniu przedsiębiorstwa lecz pomoc w kontynuacji dotychczasowej działalności, uchronienie go przed ewentualną upadłością. Wyjątek stanowi sytuacja, w której rozszerzenie działalności jest konieczne dla dalszego trwania przedsiębiorstwa, w takim przypadku można wykorzystać pomoc na ratowanie w celach inwestycyjnych.

Wysokość pożyczki jest ograniczona.

Środki z Agencji Rozwoju Przemysłu są limitowane przez Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (art. 17) i pozyskać je można tylko do określonej kwoty, którą określa się jako minimalną niezbędną. Maksymalną pożyczkę jaką można uzyskać w ramach PNS oblicza się według następującego wzoru: 0,5 * [(Zysk Brutto + Amortyzacja) – (Kapitał Obrotowy na początku roku – Kapitał Obrotowy na końcu roku)]

Pożyczkę w ramach Polityki Nowej Szansy można łączyć z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

W ramach ustawy „Tarczy kryzysowa 4.0” zostało wprowadzone uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Najważniejsze zalety tego rozwiązania to prosta procedura, krótki czas otwarcia postępowania, stosunkowo niski koszt, brak konieczności składania wniosku do sądu, objęcie układem wszystkich wierzycieli. Dzięki wszczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca uzyska wstrzymanie postępowań komorniczych na okres 4 miesięcy – KOMORNIKOM STOP. Połączenie instrumentów pomocowych to już prawdziwa orkiestra. Orkiestra to praca zespołowa. Zapraszamy przedsiębiorców z problemami finansowymi do naszej kancelarii przy ul Głogowskiej 189 w Poznaniu oraz do odwiedzenia naszej strony www.cmaudit.pl.

Dla członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan informacje dotyczące możliwości pozyskania pomocy są darmowe.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater