Ministerstwo Rozwoju Regionalnego proponuje na co przeznaczyć środki strukturalne 2014-2020

W ramach polityki spójności po 2013 r. wzrosną wydatki na obszary związane z badaniami naukowymi, gospodarką niskoemisyjną oraz włączeniem społecznym. Zmniejszenie alokacji przewidywane jest m.in. na inwestycje w infrastrukturę transportową.

Rozpoczął się proces przygotowania strategicznych dokumentów dot. polityki spójności po 2013 r. Odpowiedzialne za prace Ministerstwo Rozwoju Regionalnego określiło uwarunkowania, będące punktem wyjścia do opracowania umowy partnerskiej oraz systemu programowania i wdrażania funduszy europejskich w latach 2014-2020

W opracowanym przez Ministerstwo materiale określono między innymi przewidywane zmiany w przyszłej perspektywie odnośnie udziału poszczególnych celów tematycznych w strukturze wydatków.
Mocniejszy akcent niż do tej pory zostanie położony na wspieraniu następujących obszarów: badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, oraz kapitał ludzki (zatrudnienie, edukacja, włączenie społeczne). Niewielkie zmiany (wzrost lub spadek) zaproponowano w obszarach dot. technologii informacyjno-komunikacyjnych, podnoszenia konkurencyjności MŚP oraz zmiany klimatu. Wielkość środków na wsparcie inwestycji spadnie natomiast w obszarze zrównoważonego transportu (wciąż jednak cel ten pochłonie największą część alokacji dla Polski) oraz ochrony środowiska naturalnego (w wyniku mniejszego udziału EFRR i ring fencingów). Takie zmiany będą w dużej mierze konsekwencją uzgadnianej obecnie na poziomie unijnym obowiązkowej koncentracji wydatków m.in. na szeroko rozumianej innowacyjności i na rozwoju kapitału ludzkiego.

W przygotowanym materiale, poza informacją o zmianach wielkości alokacji na poszczególne obszary, wstępnie określono:

  • cele rozwojowe na lata 2014-2020 (rozdz. II),
  • kierunki interwencji w ramach 11 celów tematycznych (rozdz. III).

Zachęcamy do przekazywania nam komentarzy i uwag dotyczących założeń przedstawionych w materiale na adres ldyba@pkpplewiatan.pl

Fundusze 2014-2020 – propozycje głównych kierunków inwestowania środków UE

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater