Katalog standardów realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Wzajemny szacunek i zrozumienie dla stanowisk prezentowanych przez uczestników procesu inwestycyjnego, opracowanie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej i całego przedsięwzięcia oraz branie pod uwagę przez zamawiających również pozacenowych kryteriów – to niektóre z 21 zasad, jakimi powinni kierować się inwestorzy planujący realizację przedsięwzięć budowlanych. Przygotował je Związek Pracodawców Branży Infrastruktury, członek Konfederacji Lewiatan.

Zasady zostały zebrane w Katalogu Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych – publikacji opracowanej przez grono ekspertów z branży infrastruktury i konsultowanej wśród inwestorów i wykonawców.

Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych – w przeciwieństwie do innych opracowań poświęconych problematyce organizacji procesu inwestycyjnego, nie powiela powszechnie przyjętych na świecie zasad, ale dostosowuje je do polskich realiów, przede wszystkim obowiązującego prawa. Ze względu na bliskość kultury, doświadczenia licznej grupy polskich specjalistów na niemieckim rynku oraz przede wszystkim znaczne podobieństwo ram prawnych, za podstawowy wzór, który posłużył do opracowania Katalogu Standardów, przyjęto niemieckie uregulowanie w rozporządzeniu VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen).

Proces inwestycyjny jest bardzo poważnym wyzwaniem i niezależnie od skali przygotowań, nie sposób przewidzieć wszystkich okoliczności, które mogą pojawić się na etapie realizacji. Dlatego autorzy Katalogu Standardów wskazują na konieczność odpowiedniego podejścia do procesu wszystkich jego uczestników – postulując uwzględnianie uzasadnionych, słusznych interesów stron, racjonalne wyważenie ryzyka i podział obowiązków pomiędzy strony oraz działania nacechowane dobrą wiarą w dążeniu do osiągnięcia celu inwestycji.

Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych został podzielony na cztery części, z których pierwsza przedstawia zasady poprawnego i skutecznego przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego. Część druga zawiera rekomendacje w zakresie wyboru projektanta oraz kształtowania umowy na usługi projektowania. Część trzecia to katalog dobrych standardów działania w zakresie wyboru wykonawców zamówień publicznych, zaś część czwarta jest poświęcona zagadnieniom związanym ze zlecaniem i wykonawstwem robót budowlanych. Ważnym uzupełnieniem opracowania są załączniki, które pomogą inwestorom m.in. wybrać dogodny model realizacji inwestycji, opracować kryteria wyboru projektanta oraz zaplanować i zrealizować inwestycję. Ważną pomocą przy formułowaniu warunków umów o roboty budowlane mogą okazać się materiały zawarte w Załącznikach przygotowanych jako rozszerzenie części czwartej Katalogu Standardów, na które składają się – zaadoptowane do polskich warunków – niemieckie rozporządzenie VOB/B oraz tabele alokacji czynników ryzyka pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Pomimo podobieństwa systemów prawnych – polskiego i niemieckiego- nie wszystkie standardy wynikające z VOB i dorobku międzynarodowego mogą być przeniesione na grunt polski. Przeszkodą w ich stosowaniu są niekiedy polskie przepisy. Dlatego ostatni z Załączników Katalogu Standardów zawiera postulaty zmian w polskim prawie zamówień publicznych.

Katalog został opracowany przez ekspertów z branży Infrastruktury na potrzeby realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Wstępna wersja materiału, na podstawie której dokonano opracowania finalnej wersji katalogu była konsultowana w szerokim gronie przedsiębiorców i inwestorów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć budowlanych.

Konfederacja Lewiatan

Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych
Wersja opracowania przygotowana do konsultacji wśród przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji publicznej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater