Na uszczelnieniu systemu podatkowego stracą spółki

Rząd przyjął propozycję objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych (SK) i komandytowo-akcyjnych (SKA). Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nowe regulacje pogorszą kondycję przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych, a także nie przyniosą żadnych korzyści dla budżetu państwa.

Minister finansów, który jest autorem projektu, podkreślił, że jego celem jest „zapewnienie pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej”, poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie możliwości stosowania tzw. optymalizacji podatkowej.

Według Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan faktycznym celem zmian jest zapewnienie dodatkowych wpływów do budżetu (wg. szacunków autora to 294 mln zł). Wyliczenie oparto na założeniu dwukrotnego opodatkowania akcjonariuszy i komandytariuszy SK i SKA. Obecnie dochody uzyskane z działalności prowadzonej przez spółki osobowe, do których oprócz SK i SKA, należą również jawne i partnerskie nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki. Podatnikami są wspólnicy i to na nich ciąży obowiązek rozliczenia i zapłaty podatku. Wyjątkiem jest opodatkowanie akcjonariuszy w SKA, których pozycja jest analogiczna do pozycji akcjonariusza w spółce akcyjnej i oznacza, że osiągnięte przez nich przychody podlegają opodatkowaniu dopiero w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Takie ukształtowanie sytuacji prawno – podatkowej akcjonariuszy SKA pozwala na odroczenie zapłaty podatku do momentu, gdy nie zostanie on wypłacany (skonsumowany).

– Włączenie SK i SKA w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spowoduje, że wspólnicy będący komandytariuszami i akcjonariuszami zapłacą w rzeczywistości podwójny podatek (19% od zysku spółki oraz 19% z tytułu otrzymania dywidendy). W lepszej sytuacji znajdą się komplementariusze, którym przyznane zostanie prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłaty z zysku, kwoty podatku zapłaconego przez spółkę, w części w jakiej zapłacony przez nią podatek obniżał wypłacony kompementariuszowi zysk. Skutkiem uchwalenia przyjętych zmian będzie eliminacja SK i SKA z obrotu gospodarczego. Zmiany w ich opodatkowaniu nie doprowadzą do równości wobec pozostałych podmiotów, a jedynie do zwiększenia obciążeń podatkowych i w konsekwencji do ich nieopłacalności – mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorca, który będzie chciał płacić jednokrotny podatek z działalności gospodarczej w wysokości 19% wybierze spółkę jawną, cywilną lub jednoosobową działalność. Natomiast ten, dla którego ważne będzie prowadzenie działalności z ograniczeniem osobistej odpowiedzialności, a nie będzie dla niego przeszkodą podwójne opodatkowanie zysków wybierze popularną i prostą spółkę z o.o.

Po zmianach SK i SKA staną się nieopłacalnymi i kosztownymi podmiotami i mimo istotnych zalet znikną z rynku. Należy podkreślić, że SKA daje polskim przedsiębiorcom liczne korzyści biznesowe, takie jak: swoboda obrotu akcjami, łatwość przystępowania nowych wspólników wnosząc na kapitał inwestowane pieniądze, łatwość finansowania przez emisje kolejnych akcji, emisje obligacji, świadectw użytkowych oraz możliwość oddania akcji w zastaw jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Korzyści podatkowe wynikające z odroczenia momentu zapłaty zwiększają potencjał inwestycyjny i rozwojowy firm, a co za tym idzie wpływają na poprawę ich konkurencyjności, rozwój i powstawanie nowych miejsc pracy. W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewidują podwójne opodatkowanie SK i SKA nie przyniosą zakładanych przez Ministerstwo Finansów korzyści budżetowych. Pogorszenie sytuacji przedsiębiorców poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych nie jest czynnikiem generującym wyższe dochody państwa. Dodatkowo ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zmianę formy prawnej poniosą duże koszty związane z przekształceniem, co również pogorszy ich wyniki finansowe, a w konsekwencji odbije się na wysokości wpływów podatkowych.

Jeżeli projekt ustawy zostanie uchwalony przez Sejm w niezmienionym kształcie nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater